Význam slova compliance

Význam slova compliance je obecný výraz pro soulad s pravidly. V podnikové sféře se tím pak rozumí především jednání společnosti a jejích zaměstnanců v souladu s právními předpisy a vnitropodnikovými směrnicemi, ale také soulad s firemními etickými kodexy. Pro tento druh compliance se zažil také výraz korporátní compliance neboť směřuje na obchodní korporace. Téma compliance, ačkoliv se tak může na první pohled zdát, není ryze právní tématikou, ale má svůj původ v oblasti korporátního řízení (Corporate Governance). Pro ucelený systém organizačních compliance opatření uvnitř společnosti se ve světě zažil výraz Compliance Management System (zkráceně CMS). Jedná se o rozsáhlý compliance program, který má za úkol zajistit pomocí nejrůznějších nástrojů dodržování právních, etických a jiných pravidel v dané společnosti.

Přínos compliance programů

Správně navržený a zavedený compliance program působí jako velice silný ochranný štít. Je zejména účinnou prevencí proti výskytu korupčního či jinak firemně nežádoucího jednání a pomáhá tak výrazně snížit především následující rizika:

  • vznik trestní odpovědnosti společnosti (včetně jejích statutárních orgánů a zaměstnanců)
  • uložení sankcí ze strany státních orgánů
  • poškození dobrého jména firmy (např. formou negativní publicity)
  • vznik majetkových škod a únik finančních prostředků
  • nevýhodné právní postavení (např. v důsledku nevýhodné či neplatné smlouvy)

Existence compliance programu ve společnosti je současně vyjádřením kvality a vyspělosti firemní kultury a firemní etiky založené na dodržování pravidel. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že z dlouhodobého pohledu compliance programy také přispívají ke zvýšení hodnoty firmy a představují konkurenční výhodu.

Význam slova compliance v ČR

Od 1. ledna 2012 platí v ČR zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který po vzoru zahraničních právních úprav zavádí zcela nové pojetí odpovědnosti obchodních korporací za “své” jednání, čímž fakticky staví základy pro implementaci compliance programů do firem.

Výsledkem je, že pokud společnost neprokáže, že přijala dostatečná preventivní a kontrolní opatření, která směřují k zamezení či zabránění její trestní odpovědnosti, může taková společnost být sama trestně odpovědná za protiprávní jednání svých manažerů, ale klidně i řadových zaměstnanců. Důsledkem takové trestní odpovědnosti pak může být kromě samotného zahájení trestního stíhaní také kriminalizace dosavadní činnosti společnosti a diskvalifikace mezi stávajícími obchodními partnery.

Compliance programy však nestojí jen na trestněprávních předpisech, ale pokrývají daleko širší pole jako například hospodářskou soutěž, ochranu dat, smluvní právo a mnoho dalších oblastí.

Compliance v zahraničí

Například ve Velké Británii platí již od roku 2011 zákon s názvem Bribery Act 2010, který je obecně považován za jeden z nejpřísnějších protikorupčních zákonů na světě. Podle tohoto zákona je každá obchodní společnost povinna zavést odpovídající opatření, aby se předcházelo korupčnímu jednání a pokud by k němu mělo dojít, tak aby bylo takové jednání včas odhaleno.